Η υπηρεσία αφορά σ τις επιχειρήσεις που χρειάζονται συστηματικότερη καθοδήγηση, διαμορφωμένη στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και περιλαμβάνει:

  1. Μηνιαία υποστήριξη σε συστήματα ISO
  2. Συμβουλευτική καθοδήγηση σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της δραστηριότητας
  3. Καταγραφή προτάσεων συμμόρφωσης και διορθωτικών ενεργειών, εάν απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή το αντίστοιχο πρότυπο ISO που εφαρμόζεται.
  4. Καταγραφή αποτελεσμάτων τακτικών ελέγχων με τη χρήση κατάλληλων εντύπων και με δυνατότητα παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας
  5. Σύνταξη οδηγιών εργασίας