Η εταιρεία μας, διαθέτει στο δυναμικό της μία έμπειρη ομάδα γεωπόνων πιστοποιημένους ως ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έτοιμοι να παρέχουν ένα πλήρες πακέτο γεωτεχνικών γνώσεων, τεχνικής υποστήριξης και συμβουλών , στα πλαίσια του «Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.)».

Η υπηρεσία αφορά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους παραγωγούς, με τη μορφή γεωργικών συμβουλών με στόχο την βελτίωση των επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Σκοπός της ομάδας είναι να παρέχει μία ολοκληρωμένη υποστήριξη στον παραγωγό μέσα από ένα σύνολο σε θέματα που αφορούν:

  • Πολλαπλή Συμμόρφωση – Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές
  • Ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων και ζωικών αποβλήτων
  • Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
  • Κλιματική αλλαγή – Αξιοποίηση αποβλήτων, παραπροϊόντων
  • Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα – Βιολογική γεωργία
  • Εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων- Βελτίωση βιωσιμότητας / ανταγωνιστικότητας
  • Κίνδυνοι σε γεωργία και κτηνοτροφία και διαχείρισή τους
  • Εργασιακή ασφάλεια

«Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.)» είναι το ολοκληρωμένο σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. εξασφαλίζει την πρόσβαση των γεωργών σε εξατομικευμένες συμβουλές που λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησής τους. Στην περίπτωση που ο αποδέκτης είναι ομάδα, οι συμβουλές μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να παρέχονται, εάν έχει αιτιολογηθεί δεόντως και κρίνεται σκόπιμο, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης και των αναγκών των επιμέρους χρηστών των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. έχει στρατηγική κατεύθυνση την υιοθέτηση και καθιέρωση ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. παρακολουθείται, αξιολογείται και τεκμηριώνεται στη βάση ενός ενιαίου δημόσιου πληροφοριακού συστήματος.

Οι γεωργικές συμβουλές εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, τους στόχους που τίθενται σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, στόχους και πολιτικές που αποτυπώνονται στις Στρατηγικές Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση των Περιφερειών (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3).

Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό τήρησης των εθνικών και κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά περισσότερο μηχανισμό ευαισθητοποίησης των γεωργών, αφενός για τη σχέση μεταξύ των γεωργικών πρακτικών και της διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αφετέρου για τα πρότυπα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων.