Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1- ΕΦΕΤ απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2- HACCP απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. υπευθύνους παραγωγής,  εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας)

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ασφάλεια των τροφίμων.